Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
Važniji brojevi telefona:
Eko policija
062 400 900
061 769 353
Operativni centar
Civilne zaštite
121
Federalna
inspekcija
033 226 644

Prema propisima Federacije BiH
ne smije biti više od 3 dana prekoračenja dnevnih prosjeka koncentracija SO2 od 125 µg/m3,
u toku cijele kalendarske godine
.

Na mjernom mjestu Tetovo utvrđeno je:
179 prekoračenja tokom 2011. godine
194 prekoračenja tokom 2012. godine
173 prekoračenja tokom 2013. godine
252 prekoračenja tokom 2014. godine
177 prekoračenja tokom 2015. godine
156 prekoračenja tokom 2016. godine
Reducing chemicals and contamination of drinking water sources in rural communities
Građani za Europu
Transition
GOG
 
 
 
Korisni linkovi
Grad Zenica - kvalitet zraka
Granične vrijednosti kvaliteta zraka
UNEP monitoring kvaliteta zraka u BiH
OpenAQ podaci o zagađenju zraka
Eko akcija - indeks kvaliteta zraka u Zenici
Web portal o okolišu u BiH i sudjelovanju javnosti u donošenju odluka
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH
Federalna uprava za inspekcijske poslove
Federalni hidrometeorološki zavod
Arnika, Prag, Češka Republika
Više linkova...
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Učlanite se!
Webmail
Kontaktirajte Webmastera
Novi projekat iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije (23.3.2017)
Tematska sjednica Parlamenta FBiH (16.3.2017)
Projekat Ecosan - smanjenje hemikalija i onečišćenja izvora pitke vode u ruralnim zajednicama (8.3.2017)
Okrugli sto i prezentacija softvera za praćenje zagađenja zraka (16.2.2017)
Šta nedostaje u novoj okolinskoj dozvoli za postrojenja ArcelorMittal Zenica? (1.2.2017)
Sastanak bez poziva, bez dnevnog reda i bez materijala (12.1.2017)
Otvoreno pismo gradonačelniku Zenice, Fuadu Kasumoviću (25.12.2016)
Četiri godine poslije... (23.12.2016)
Nacrt Kantonalnog ekološkog akcionog plana - javna rasprava (09.12.2016)
Predavanje "Izvještaj o stanju planeta 2016" (25.10.2016)
Aarhuška konvencija u BiH - na disketi za 5 KM ili na papiru za 82 KM (13.10.2016)
O ekologiji na generalnom sajmu ZEPS 2016 (3.10.2016)
Zamjenik šefa misije američke ambasade posjetio Eko forum (19.9.2016)
Godinu dana (ne)pravde za zeničke zagađivače (15.9.2016)
Broj oboljelih od malignih neoplazmi u Zenici sve veći, iznad prosjeka kantona i Federacije (30.8.2016)
Kako se investiralo u zaštitu okoliša prije tri decenije? (24.7.2016)
Kantonalni ekološki akcioni plan (7.7.2016)
Radionica u Skopju (27.6.2016)
Incident ili remont? (30.5.2016)
Najveći zagađivači u Bosni i Hercegovini: željezara ArcelorMittal i termoelektrane Elektroprivrede BiH (27.4.2016)
Građani će napokon saznati ko zagađuje zrak u Bosni i Hercegovini (25.4.2016)
Prezentacija solarnih sistema za toplu vodu (22.4.2016)
Poziv na okrugli sto o energiji sunca (13.4.2016)
Poziv na godišnju skupštinu (21.3.2016)
Međunarodni izvještaj otkrio da je teška industrija u Zenici i Tuzli ozbiljno zagadila prehrambene artikle (29.2.2016)
Javni uvid u Zahtjev za izdavanje integralne okolišne dozvole za pogone i postrojenja ArcelorMittal (26.2.2016)
Američka ambasada u BiH odala priznanje radu Eko foruma (25.2.2016)
Podrška američke ambasade u BiH (29.1.2016)
Hidroelektrana Janjići - poziv na javnu raspravu u petak, 15.1.2016 u 10 sati (7.1.2016)
 

Novi projekat iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije 23.3.2017

U Zeničko-dobojskom kantonu je počela realizacija projekta “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost integrirana u ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u BiH”, koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa  Centrom za ekologiju i energiju,  u periodu od 1. 3.2017. do 31.3.2018. godine.

Projektom će nakon izvršenih analiza i energetskih audita u tri škole biti  urađene mjere energetske efikasnosti,  a u dvije škole će se ugraditi  geotermalne pumpe za sistem grijanja u cilju pilotiranja ovog načina primjene obnovljivih izvora energije. Osim ovih  aktivnosti u projektu će se raditi i na edukaciji, pa će se organizirati radionice za profesore tehničkih škola, kao i za nezaposlene na temu energetska efikasnost u zgradarstvu i obnovljivih izvora energije.

Za  osnaživanja siromašnih domaćinstava, u 1.000 domaćinstava na području općina Zenica i Zavidovići će se izvršiti pregled potrošnje energije i dati  savjeti o njenom efikasnijem korištenju. S ciljem motiviranja da preduzmu mjere kojima će smanjiti potrošnju, domaćinstvima će se tokom obilaska, podijeliti paketi za štednju energije.

Radi boljih  priprema aktivnosti za implementaciju projekta, održani su prvi sastanci, i to sa gospodinom Mensurom Sinanovićem, ministrom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i nevladinim organizacijama Eko forum iz Zenice i Sadnice Mira iz Zavidovića.

Ministarstvo

Eko forum


Tematska sjednica Parlamenta FBiH 16.3.2017

Na inicijativu zastupnica iz dva najzagađenija grada u FBiH, Lukavca i Zenice, u srijedu, 15.3.2017 održana je tematska sjednica Zastupničkog doma Federalnog parlamenta, na temu zagađenosti zraka.

Pored federalne ministrice okoliša i turizma i direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prezentacije i izlaganja na sjednici imali su i predstavnici organizacija civilnog društva: Eko forum Zenica, Centar za ekologiju i energiju Tuzla i Eko akcija iz Sarajeva.

Iako su bili pozvani i gradonačelnici najzagađenijih gradova, na sjednici je bio prisutan jedino savjetnik gradonačelnika Lukavca. Neprisustvo kantonalnih organa vlasti, pomoćnik ministrice je iskoristio da većinu krivice i odgovornosti prebaci na kantonalni nivo. U svojim prezentacijama, mi smo najveći akcent dali problemu monitoringa organskih polutanata i okolinskih dozvola za industrijska postrojenja. Još jednom smo ukazali na hitnost izmjene pravilnika o monitoringu emisija, koji zabranjuje vršenje mjerenja ispitnim tijelima izvan BiH, tako da zbog toga već godinama nema mjerenja ovih opasnih polutanata.

Iz svih prezentacija se moglo vidjeti da je zagađenje zraka u FBiH zaista problem koji zahtijeva hitno rješavanje. Nakon prezentacija uslijedila je dugotrajna rasprava o ovoj temi i dogovoreno je da radna grupa pripremi tekst zaključaka koji će se na narednoj sjednici Parlamenta ponuditi na usvajanje.

 

U našoj prezentaciji, pored osvrta civilnog društva na uzroke, intenzitet i posljedice problema s kojim smo suočeni, pokušali smo ponuditi i odgovarajuća rješenja, odnosno naša očekivanja od vlasti u FBiH.

Problem zagađenja zraka s kojim se mi borimo (SO2) su razvijene zemlje davno riješile, uvođenjem strogih propisa, investicijama u tehnologije za prečišćavanje, visokim taksama za zagađenje i postepenom promjenom karaktera privrede. Sada su svoje aktivnosti usmjerile na smanjenje emisije stakleničkih plinova. Mi u svemu tome kasnimo, lutamo i tražimo izgovore umjesto da radimo na rješenjima, koristeći uspješne primjere iz drugih zemalja. Ono što Eko forum smatra da Parlament FBiH može uraditi da bi se ovaj problem riješio je sljedeće:

 • Priznati da imamo problem zagađenja zraka i opredijeliti se da ga želimo riješiti.
 • Hitno izmijeniti zakone i podzakonske akte koji ne daju rezultate i koji sada predstavljaju prepreku a ne sredstvo za rješavanje problema.
 • Dati zaštiti okoliša mjesto koje zaslužuje, umjesto da se ta oblast pojavljuje kao usputna uz druge resore (federalno i kantonalna ministarstva su uvijek ministarstva "više oblasti nečeg drugog" i okoliša). Stanje sa zagađenjem zahtijeva da imamo poseban resor samo za zaštitu okoliša.
 • Raditi na formiranju Agencije za zaštitu okoliša koja bi preuzela obavezu praćenja stanja okoliša, obavještavanja javnosti, održavanja sistema monitoringa, implementaciji mjera za preventivno i interventno djelovanje, koordinacije različitih nivoa vlasti i civilnog društva, te realizaciji projekata za unapređenje stanja okoliša. U sastav Agencije uključiti sve kapacitete koji su sada rasuti po raznim institucijama na kantonalnim i na federalnom nivou.
 • Sistem okolinskih dozvola za industrijska postrojenja i zagađivače uskladiti sa principima koje je prihvatila EU: integralni pristup koji obuhvata zagađenje zraka, vode, tla, te buku i otpad. Prilagoditi podzakonske akte da bi se obezbijedila transparentnost i omogućilo učešće javnosti u odlučivanju.
 • Obezbijediti efikasan, pouzdan i transparentan sistem kontrole emisija, kroz izgradnju katastra zagađivača i registra ispuštanja i prenosa zagađenja (PRTR)
 • Pojačati sankcije za zagađenje okoliša, korupciju i neodgovorno ponašanje, kako zagađivača, tako i nadležnih organa vlasti. Nedopustivo je da industrijska postrojenja rade bez okolinske dozvole, i bez sankcija za zagađenje, bez obzira koliko zapošljavaju ili koliko poreza plaćaju.
 • Uraditi ekonomsku analizu koja bi utvrdila isplativost ekonomije bazirane na uglju. Ako se pokaže da su troškovi rudnika i termoelektrana veći  od ekonomske dobiti, napraviti plan postepene tranzicije ka tehnologijama i izvorima energije koji bi bili ekonomski isplativiji, a manje štetni za okoliš i zdravlje građana.
 • Prestati sa praksom korištenja vještačke i nerealno niske cijene energije za održavanje socijalnog mira. Energija mora imati realnu, ekonomski opravdanu cijenu a problemi socijalno ugroženih kategorije stanovništva se trebaju riješiti putem socijalnih programa. Da bi sektor energije bio ekonomski održiv i u skladu sa usvojenim međunarodnim ugovorima, mora se bazirati na tržišnim principima, a ne na prikrivenim državnim subvencijama koje će u konačnici opet platiti građani BiH, svojim zdravljem ili na drugi način.
 • Povećati budžetska izdvajanja i otvoriti sredstva Razvojne banke i sredstva ostvarena privatizacijom za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kako bi se energija trošila racionalnije i s manje štetnim utjecajem po okoliš.
 • Stvarati uslove za širenje mreža centralnog grijanja u gradovima, postepenu eliminaciju individualnih ložišta, jaču kontrolu goriva i druge mjere za racionalnije korištenje energije.
 • Poticati i stimulisati ozelenjavanje urbanih sredina, javni prevoz, ekološka vozila (plin, hibridna i električna vozila), te transport robe i putnika željeznicom.
 • Jačati domaću privredu subvencioniranjem i poticanjem projekata koji bi ekološki prihvatljive inovacije i naučna dostignuća pretvarale u nova radna mjesta i stvaranje ekonomske dobiti.
 • Revidirati Strategiju zaštite okoliša FBiH 2008-2018, analizirati postignute rezultate i na osnovu toga uraditi strategiju za naredni period.

Parlament


Projekat Ecosan - smanjenje hemikalija i onečišćenja izvora pitke vode u ruralnim zajednicama 8.3.2017

U utorak, 7.3.2017, od 10 do 12 sati, u prostorijama Eko foruma održan je okrugli sto s prezentacijom rezultata projekta "ECOSAN: Smanjenje hemikalija i onečišćenja izvora pitke vode u ruralnim zajednicama u BiH, Albaniji i Makedoniji". Okruglom stolu su prisustvovali, pored aktivista Eko foruma i partnera u projektu iz Njemačke i Albanije, predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane ZDK, Ministarstva za prostorno uređenje, transport, komunikacije i zaštitu okoline ZDK, Službe za inspekcijske poslove Grada Zenice, te Osnovne škole "Hasan Kikić" u Tetovu.

Eko Forum Zenica, u partnerstvu sa organizacijama WECF (Njemačka), Journalists for Human Rights (Makedonija), Women in Development (Albanija) i UNEP, pokrenuli su projekat, čiji je cilj da kroz izgradnju EcoSan toaleta u ruralnim sredinama, postavljanje filtera za otpadne vode i kompostiranje, pomogne smanjenju upotrebe hemijskih đubriva i zaštiti izvora pitke vode u ruralnim područjima jugoistočne Evrope koja imaju problem sa snabdijevanjem pitkom vodom i tretmanom otpadnih voda. Projekat ima za cilj da se smanji problem zagađenja pitke vode, uzrokovanog širokom upotrebom septičkih jama u ruralnim područjima i lošim upravljanjem vodnim resursima, zbog intenzivne upotrebe hemijskih đubriva i nesigurnog odlaganja otpada.
Više o projektu, brošure i uputstva za izgradnju i korištenje suhih toaleta i filtera za "sivu" vodu može se pronaći na našoj web stranici: ekoforumzenica.ba/wecf.php

 

Okrugli sto Gorica Gorica


Okrugli sto i prezentacija softvera za praćenje zagađenja zraka 16.2.2017

U četvrtak, 23.2.2017, od 13 do 15 sati, u prostorijama Eko foruma održat će se okrugli sto i prezentacija OpenAQ softvera za praćenje zagađenja zraka.

Ciljevi okruglog stola su:

- Prezentirati motive za pokretanje platforme OpenAQ, koja koristi softver otvorenog koda za prikupljanje i prezentaciju podataka o zagađenju zraka širom svijeta

- Predstaviti softversku platformu i zajednicu koja je razvija i nadograđuje

- Prezentirati kako zajednica koristi podatke, postojeće nedostatke platforme, te načine na koji se korisnici mogu aktivno uključiti u njeno korištenje ali i razvoj

Prezentacija će se nastaviti kroz neformalnu diskusiju sa učesnicima o javno dostupnim podacima o kvalitetu zraka.

 

Okrugli sto i prezentacija su namijenjeni svim zainteresovanim za praćenje kvaliteta zraka, a posebno programerima koji se bave razvojom softvera i koji bi mogli doprinijeti zajednici onih koji tu platformu dalje unapređuju i razvijaju.

 

OpenAQ zajednica je do sada prikupila 39,722,355 rezultata mjerenja kvaliteta zraka sa 4,803 lokacija iz 44 zemlje, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Podaci se prikupljaju sa 57 web stranica državnih institucija i istraživačkih centara.

 

OpenAQ


Šta nedostaje u novoj okolinskoj dozvoli za postrojenja ArcelorMittal Zenica? 1.2.2017

Ministarstvo za okoliš i turizam FBiH je 24.1.2017. na svojoj web stranici (www.fmoit.gov.ba) objavilo nacrt integralne obnovljene okolišne dozvole privrednom društvu ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica. Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja, primjedbe i sugestije na taj dokument u roku od 10 dana, odnosno do 3.2.2017. godine.

Eko forum je pripremio i poslao svoje primjedbe i sugestije na nacrt teksta dozvole.

Najvažniji nedostaci nove dozvole su sljedeći:
 • Industrijska deponija Rača nije obuhvaćena ovom dozvolom, iako je prethodna dozvola za Raču istekla 8.12.2016.
 • Studija nultog stanja se i dalje izbjegava, uz izgovor da nema katastra zagađivača u Zenici. Neće se moći realno ocijeniti efekat predloženih mjera, jer se nema sa čime porediti.
 • Dozvolu ministarstvo naziva "integralnom" a operater će morati posebno pribaviti vodnu dozvolu, što je suprotno EU praksi za integralni pristup.
 • Nisu realno prikazani rezultati i razlozi neprovođenja aktivnosti iz prethodnih dozvola, čime se operater amnestira za neučinjeno.
 • Realizacija nekih aktivnosti se uslovljava (ucjenjuje) prihvatanjem prijedloga za grijanje grada.
 • Sistem za kontinuirani monitoring emisija u zrak nije bio postavljen u skladu sa standardima, tako da su podaci o emitovanim količinama polutanata za prethodnih 8 godina neupotrebljivi.
 • U obavezama za mjerenje polutanata nema obaveze mjerenja kancerogenih materija.
 • Za mjerenja koja ne mogu uraditi domaće laboratorije, nije ostavljena mogućnost da ta mjerenja izvrše strane firme, nego se prihvata da se ta mjerenja uopšte ne vrše.
 • Nisu prihvaćene primjedbe i prijedlozi stručne komisije za ocjenu zahtjeva za izdavanje dozvole, u koju su tri člana predložile mjesne zajednice, grad Zenica i Eko forum Zenica.
 • Nema nikakvih sankcija za neprovođenje ili kašnjenje mjera.

Kompletan tekst naših primjedbi i sugestija možete pročitati na ovom linku:

http://www.ekoforumzenica.ba/pdf/2017-02-01_Primjedbe_na_nacrt_OD_za_AMZ.pdf

 

Nadamo se da će ministarstvo naše primjedbe i sugestije ozbiljno razmotriti i ugraditi u konačni tekst okolinske dozvole.
Sve naše aktivnosti: organizacija protestnih skupova, press konferencije, organizovanje sastanaka, angažovanje stranih eksperata, podignute krivične prijave, učešće u javnim raspravama i u javnim uvidima, pokrenuti upravni spor, prikupljanje i objelodanjivanje informacija, predlaganje eksperata za učešće u stručnim komisijama,... imale su za cilj povećanje kvaliteta života građana Zenice, koji su pod direktnim uticajem prekomjernog zagađenja iz industrijskih postrojenja i čije je zdravlje ozbiljno narušeno, iako se podaci o zdravlju vješto kriju.
Zbog naših dosadašnjih aktivnosti su nas često optuživali da "želimo zatvoriti fabriku", da "nas neko plaća da bismo u javnosti stvarali lošu sliku o fabrici", da "sve to radimo radi lične promocije", da "želimo otjerati investitore", pa čak i da smo "mi krivi za zagađenje jer pričamo o njemu, a ne oni koji to zagađenje stvaraju".


Naša želja, cilj i namjera je da ArcelorMittal Zenica nastavi sa radom u Zenici, da povećava proizvodnju, da investira u zaštitu okoliša, da povećava stepen finalizacije proizvoda kako bi ostvario profit neophodan za investicije, ali i da poštuje zakone Bosne i Hercegovine, da stalno smanjuje emisije u zrak, vodu i tlo, te da ekološke parametre svoje proizvodnje izjednači sa onima u Češkoj, Rumuniji, Njemačkoj, Poljskoj, Belgiji i drugim državama u kojima ta korporacija ima pogone i postrojenja.


Ova okolinska dozvola je jedini instrument za ostvarenje tih ciljeva i zato insistiramo da u nju budu implementirane sve predložene mjere i sugestije. Svjesni smo da se veliki problemi ne rješavaju preko noći, ali ArcelorMittal je u Zenici već 4563 noći, i proteklo je više nego dovoljno vremena da se proizvodnja u ovoj fabrici dovede u zakonske okvire. Nacrt dozvole, na koji šaljemo primjedbe, to ovakav neće obezbijediti i potpis na takvoj dozvoli će biti potpis na presudi protiv zdravlja Zeničana.


Arhiva aktuelnosti >>
 
 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Ul.Školska 10, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba