Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
Važniji brojevi telefona:
Eko policija
062 400 900
061 769 353
Operativni centar
Civilne zaštite
121
Federalna
inspekcija
033 226 644

Prema propisima Federacije BiH
ne smije biti više od 3 dana prekoračenja dnevnih prosjeka koncentracija SO2 od 125 µg/m3,
u toku cijele kalendarske godine
.

Na mjernom mjestu Tetovo utvrđeno je:
179 prekoračenja tokom 2011. godine
194 prekoračenja tokom 2012. godine
173 prekoračenja tokom 2013. godine
252 prekoračenja tokom 2014. godine
177 prekoračenja tokom 2015. godine
156 prekoračenja tokom 2016. godine
131 prekoračenje tokom 2017. godine
124 prekoračenje tokom 2018. godine
Reducing chemicals and contamination of drinking water sources in rural communities
Građani za Europu
Transition
GOG
 
 
 
Korisni linkovi
Grad Zenica - kvalitet zraka
Granične vrijednosti kvaliteta zraka
UNEP monitoring kvaliteta zraka u BiH
OpenAQ podaci o zagađenju zraka
Eko akcija - indeks kvaliteta zraka u Zenici
Web portal o okolišu u BiH i sudjelovanju javnosti u donošenju odluka
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH
Federalna uprava za inspekcijske poslove
Federalni hidrometeorološki zavod
Arnika, Prag, Češka Republika
Više linkova...
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Webmail
Kontaktirajte Webmastera
Ko truje zrak u Bosni i Hercegovini? Lista 10 najvećih prikazuje najgore industrijske zagađivače (17.6.2019)
Opasno zagađenje zraka bez odgovornosti. Građani u Bosni i Hercegovini uskraćeni za informacije i efikasnu zakonsku zaštitu (17.6.2019)
Rezervni plan za izvor toplote za grijanje Zenice (1.6.2019)
Otvoreno pismo vijećnicima Gradskog Vijeća, gradskoj upravi i građanima Zenice (31.5.2019)
Sastavni dio spisa (29.4.2019)
BOF čeličana od 2011 do 2019 - prekršaj ili krivično djelo? (27.4.2019)
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo odbacilo pritužbu Eko foruma na odluku o neprovođenju istrage (9.4.2019)
Federalno tužilaštvo traži ponovnu istragu o krivičnom djelu onečišćenja okoliša u Zenici (2.4.2019)
Poziv na godišnju skupštinu (14.3.2019)
Okolinska dozvola za Toplanu Zenica (11.3.2019)
Zenica je raj za strane investitore (8.2.2019)
Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Italija je kriva što nije spriječila zagađenje iz željezare Ilva u Tarantu (25.1.2019)
Zeničani, jeste li za kompromis ili niste? (24.1.2019)
Nema krivične odgovornosti za zagađenje u Zenici (11.1.2019)
Demant demanta "neistinitih" navoda Eko foruma Zenica (14.12.2018)
Deset godina borbe za ekološki održivu Zenicu (11.12.2018)
S ovakvim regulacionim planovima Zenica nikad neće postati "Zeleni grad"! (6.12.2018)
Zagađenje zraka: Vlade i gradovi moraju učiniti više, složni su učesnici međunarodne konferencije u Ostravi (28.11.2018)
Nije sve u novcu (18.9.2018)
Hoće li nas nova toplana spasiti od zagađenja? (11.9.2018)
Od 24 mjere iz okolinske dozvole završena samo jedna (3.9.2018)
Regionalna omladinska konferencija "Vučko 2018" (31.8.2018)
Hoće li ekološki kriminal u Zenici istraživati federalni ili tuzlanski tužilac? (28.8.2018)
Projekcija filma "Plavo srce" u petak kod Mosta hrabrih žena u Kruščici (22.8.2018)
Četrnaest godina od prodaje željezare za 2 dolara (16.8.2018)
Obnovljena lista zahtjeva za smanjenje industrijskog zagađenja (9.7.2018)
Umjesto prijetnje slanjem radnika na čekanje, proširite asortiman proizvoda! (7.7.2018)
Jedna pravna bitka je izgubljena, idemo na sljedeću (20.4.2018)
Ah ta kućna ložišta... (9.4.2018)
Čija je Rača i kome grad Zenica pokloni 14 miliona KM godišnje? (4.4.2018)
Ko u Zenici ljeti loži ugalj? (25.3.2018)
Održana godišnja skupština udruženja Eko forum (24.3.2018)
Poziv na godišnju skupštinu (15.3.2018)
Pritužba na Naredbu o neprovođenju istrage (21.2.2018)
Švedska kao uzor i model (25.1.2018)

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici održanoj 4. oktobra 2011. godine, donosi

 

U R E D B U

O VRSTAMA NAKNADA I KRITERIJIMA
ZA OBRAČUN NAKNADA ZA ZAGAĐIVAČE ZRAKA

 

Predmet uređivanja

 

Član l.

Ovom Uredbom propisuju se vrste naknada zagađivačima zraka prema vrsti, količini i porijeklu emisije zagadujućih materija, obveznici plaćanja naknada, kriteriji za obračun naknade i korektivni podsticajni koeficijenti.

 

Značenje izraza

 

Član 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje:

 • zagađujuće materije jesu emitovani sumpor dioksid SO2, azot dioksid NO2 i čvrste čestice (prašina);
 • emisija SO2 je ispuštanje sumpor-dioksida (SO2) i sumpor-trioksida (SO3), izraženo kao emisija SO2; emisija N02 je ispuštanje azot-oksida (NO) i azot-dioksida (NO2), izraženo kao azot-dioksid (NO2);
 • emisija čvrstih čestica (prašine) je ispuštanje čvrstih materija koje predstavljaju kompleksnu smjesu organskih i neorganskih supstanci (ugljikovodika, metalnih oksida', kancerogena i dr.), a prečnika su manjeg od 100 um;
 • korektivni koeficijenti su podsticajni korektivni koeficijenti koji zavise od količine i porijekla emisije;
 • izvještaj o godišnjim emisijama zagađujućih materija je forma izvještavanja o ispuštanju zagađujućih materija u zrak za potrebe Registra zagađivača i zagađivanja u Federaciji BiH;
 • obračunski period jeste period jedne kalendarske godine;
 • prethodni obračunski period jeste period kalendarske godine koja prethodi godini u kojoj se donosi rješenje o utvrđivanju naknade.
 • "ispust/izvor" u smislu ove uredbe jeste kontrolisano mjesto ispuštanja zagađujućih materija u zrak. Jednim ispustom/izvorom se smatra jedna ili više dimnih cijevi iz kojih se polutanti ispuštaju u zrak, a koje se nalaze u zajedničkom dimnjaku, ili koje nisu svojom centralnom osovinom međusobno udaljene više od 5 m, osim za velika postrojenja za sagorijevanje gdje se izvorom smatra svaki blok pojedinačno bez obzira na način ispuštanja u atmosferu.

Vrste zagađivanja

 

Član 3.

Vrste zagađivanja, u smislu Uredbe o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka (u daljnjem tekstu: Uredba), jesu sva zagađivanja zraka koja potiču od tehnoloških procesa, industrijskih pogona, uređaja i objekata koji ispuštaju u zrak SO2, NO2 i čvrste čestice (prašinu).

 

Obveznici plaćanja naknade

 

Član 4.

Zagađivači zraka, obveznici plaćanja naknade (u daljnjem tekstu: obveznici) su sva pravna lica koja uzrokuju zagađivanje zraka, i to zagađivači koji imaju u vlasništvu ili koriste pojedinačni izvor emisije SO2 i/ili NO3 i/ili čvrstih čestica (prašine) iz pogona i postrojenja, a u nadležnosti su Federalnog ministarstva okoliša i turizma za izdavanja okolinske dozvole, kao i drugi zagađivači zraka iz kantonalne nadležnosti ukoliko imaju godišnje emisije u količinama kako je definirano članom 8.ove Uredbe ukoliko imaju godišnje emisije u količinama kako je definirano članom 8 ove Uredbe, a obveznici su ishođenja okolinske dozvole u nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma, odnosno nadležnog kantonalnog ministarstva.

 

Kriteriji za obračun naknade

 

Član 5.

Naknada za emisije iz pojedinih izvora zagađivanja obračunava se prema vrsti, količini ili osobinama emisija slijedećih zagađujućih materija:

 • oksida sumpora izraženih kao sumpor-dioksid (u daljnjem tekstu: SO2)
 • oksida azota izraženih kao azot-dioksid (u daljnjem tekstu; NO2) i
 • čvrstih čestica (prašine).

Za asfaltne baze primenjuje se emisioni faktor, odnosno masa emitovanih zagađujućih materija određuje se prema masi proizvedenog proizvoda, tako da za asfaltne baze iznosi 0,01% čvrstih čestica (prašine) u odnosu na ukupnu godišnju proizvodnju.

Za asfaltne baze i nekontrolisane emisije iz procesa suhe destilacije uglja u koksnim pećima primenjuje se emisioni faktor, odnosno masa emitovanih zagađujućih materija određuje se prema masi proizvedenog proizvoda, tako da za asfaltne baze iznosi 0,01% čvrstih čestica (prašine) u odnosu na ukupnu godišnju proizvodnju, a za nekontrolisane emisije koksara iznosi 0,035% čvrstih čestica (prašine) u odnosu na ukupnu godišnju proizvodnju koksa.

U navedenom emisionom faktoru nisu uključene emisije koje nastaju na dimnjacima koksare, odnosno u procesu zagrijavanja koksnih baterija, a koje se posebno obračunavaju na osnovu rezultata mjerenja.

 

Obračunavanje naknade za emisije

 

Član 6.

Naknada za emisije SO2, NO, i čvrstih čestica (prašine) obračunava se prema izrazu: N = N, x E x Kk u kojem je:

 • N - iznos naknade za emisiju SO2 u konvertibilnim markama ili iznos naknade za emisiju NO2 u konvertibilnim markama ili iznos naknade za emisiju čvrstih čestica (prašine) u konvertibilnim markama; Nt -naknada za jednu tonu emisije SO2 ili naknada za jednu tonu emisije NO2 ili naknada za jednu tonu emisije čvrstih čestica (prašine);
 • E - količina emisije u tonama u kalendarskoj godini;
 • Kk - korektivni podsticajni koeficijent koji zavisi od količine i porijekla emisije.

Visina godišnje naknade za emisije iznosi za:

 • jednu tonu emisije SO2 - 38 KM;
 • jednu tonu emisije N02 - 36 KM;
 • jednu tonu emisije čvrstih čestica (prašine) -170 KM.

Izuzetno od stava 1. alineja 3. ovog člana visina godišnje naknade za jednu tonu čvrstih čestica (prašine) iz asfaltnih baza i koksara (za nekontrolisane emisije) iznosi 2350 KM/t.
Količina emisije u tonama u kalendarskoj godini (E) pojedinih zagađujućih materija se izračunava po osnovu rezultata mjerenja na način kako je definirao Pravilnik o rnonitoringu emisija zagađujućih materija ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/05 9/14) odnosno po osnovu rezultata procjene i/ili proračuna u skladu sa međunarodno priznatim metodologijama.

Obveznici koji prema Pravilniku o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak ("Službene novine Federacije BiH" broj 9/14) trebaju posjedovati sistem za kontinuirani monitoring emisija, količine emisije izračunavaju i izvještavaju na temelju rezultata kontinuiranog monitoringa.

Obveznicima plaćanja utvrđuje se i izračunava količina emisije SO2 i/ili emisije NO2 i/ili čvrstih čestica (prašine) i korektivni poticajni koeficijenti posebno za svaki ispust.
Obveznici plaćanja plaćaju naknadu utvrđenu zbirno za sve ispuste.
Korektivni podsticajni koeficijent za emisije SO , NO2 i čvrstih čestica (prašine)

 

Član 7.

Korektivni podsticajni koeficijent za emisije SO2 i/ili NO2 j/ili čvrstih čestica (prašine) izračunava se prema izrazu; K. = kj x k2 x k3 u kojem je:

 • kj - korektivni podsticajni koeficijent prema godišnjoj količini emisije;
 • k2 - korektivni podsticajni koeficijent prema porijeklu emisije;
 • k3 - korektivni podsticajni koeficijent prema propisanim graničnim vrijednostima emisije.

Na obračunavanje naknade za emisiju čvrstih čestica (prašine) emitovanu iz asfaltnih baza ne primenjuje se korektivni podsticajni koeficijent.

 

Korektivni podsticajni koeficijent k

 

Član 8.

Korektivni podsticajni koeficijent kj utvrđuje se prema godišnjoj količini emisije SO, i iznosi za:

 • količinu emisije jednaku ili veću od 500 tona godišnje -1,00;
 • količinu emisije jednaku ili veću od 100, a manju od 500 tona godišnje - 0,83;
 • količinu emisije veću od l, a manju od 100 tona godišnje - 0,67.

Korektivni podsticajni koeficijent k, utvrđuje se prema godišnjoj količini emisije NO, i iznosi za:

 • količinu emisije jednaku ili veću od 500 tona godišnje -1,00;
 • količinu emisije jednaku ili veću od 50, a manju od 500 tona godišnje - 0,83;
 • količinu emisije veću od l, a manju od 50 tona godišnje - 0,67.

Korektivni podsticajni koeficijent k, utvrđuje se prema godišnjoj količini emisije čvrstih čestica (prašine) i iznosi za:

 • količinu emisije jednaku ili veću od 500 tona godišnje - 1,00;
 • količinu emisije jednaku ili veću od 10, a manju od 500 tona godišnje - 0,83;
 • količinu emisije veću od 0,01, a manju od 10 tona godišnje - 0,67.

Korektivni podsticajni koeficijent k

 

Član 9.

Korektivni podsticajni koeficijent k2 utvrđuje se prema porijeklu emisije SO2 ili NO2 ili čvrstih čestica (prašine) i iznosi za:

 • emisije usljed sagorijevanja goriva - 1,0;
 • emisije iz tehnološkog procesa - 0,5 1,0.

Korektivni podsticajni koeficijent k

 

Član 10.

Korektivni podsticajni koeficijent k, utvrđuje se prema propisanim graničnim vrijednostima emisije i iznosi za:

 • vrijednosti emisija utvrđene kontinuiranim mjerenjem koje tokom kalendarske godine ne prelaze propisane granične vrijednosti emisije i propisane uslove - 0,8;
 • vrijednosti emisije utvrđene kontinuiranim mjerenjem koje  tokom kalendarske godine prelaze propisane granične vrijednosti emisije, odnosno propisane uslove, te za vrijednosti emisije koje nisu utvrđene kontinuiranim mjerenjem - 1,0. Ukoliko  nema propisanih  graničnih  vrijednosti emisije domaćim zakonodavstvom za  pojedine izvore emisija,  kao referentna vrijednost koriste se odredbe odnosne regulative Evropske unije.

Usklađivanje visine naknade

 

Član 11.

Obveznici iz člana 4. ove Uredbe plaćaju godišnju naknadu, i to:

 • u visini od 50% od punog iznosa naknade za 2011. godinu;
 • u punom iznosu od 2012. godine.

Iznosi godišnjih naknada će se usklađivati svake tri godine u skladu sa ekonomskim parametrima u zemlji i okruženju, počevši od 2014. godine obračunskog perioda.

 

Utvrđivanje obaveze plaćanja naknade

 

Član 12.

Naknade za emisije pojedinačnih izvora zagađivanja utvrđuje se rješenjem Fonda za zaštitu okoliša u Federaciji BiH.
Obveznici plaćanja plaćaju naknadu Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH za obračunski period na osnovu rješenja iz stava 1.
Način i rokovi plaćanja naknade utvrđuju se rješenjem iz stava l. ovog članka u skladu sa Pravilnikom o načinu s rokovima obračunavanja i plaćanja naknade za zagađivače zraka u okviru Zakona o Fondu za zaštitu okoliša u Federaciji BiH.

 

Prekršaji

 

Član 13.

Novčanom kaznom od 500,00 KM do 7.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

 • ne dostavi izvještaje o godišnjim emisijama u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03 i 04/10).
 • ne plati propisanu naknadu u skladu sa članom 12 ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50,00 KM do 2.000,00 KM.

 

Prelazne odredbe

 

Član 14.

Do momenta uspostave i operativnog funkcioniranja Registra zagađivača i zagađivanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, obveznici plaćanja naknada iz člana 4. ove Uredbe dužni su svoje izvještaje o godišnjim količinama emisija zagadujućih materija sukladno Prilogu 2 Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak ("Službene novine Federacije BiH" broj 9/14) dostavljati i na adresu Fonda za zaštitu okoliša u Federaciji BiH do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu obračunskog perioda.

 

Završne odredbe

 

Član 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH";

 

V broj 1031/11
4. oktobra 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s.r.

V broj 2349/14
30. decembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s.r.


Izmjene


 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Meokušnice 9, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba