Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
 
 
 
Korisni linkovi
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Webmail
Kontaktirajte Webmastera

Primjedbe Eko foruma na nacrt Zakona o zaštiti okoliša FBiH (3.10.2014)

Ime i prezime lica ili naziv organizacije koja daje komentare udruženje Eko forum Zenica
Školska 10, Zenica
tel. 032 405050
e-mail: info@ekoforumzenica.ba
Opća zapažanja vezano za nacrt propisa Novi Zakon o zaštiti okoliša je generalno složeniji i komplikovaniji, što ga čini težim za primjenu.
Nije usklađen s novim Zakonom o prekršajima.
Pojam "integralne okolinske dozvole" je loše obrađen, i zahtijeva usklađivanje s rezultatima IPPC projekta EC/BiH/08/013/EuropeAid/126648/C/SER/BA , posebno članovi 85-88 prijedloga Zakona o zaštiti okoliša koji je pripremljen u okviru tog projekta. Inače, rezultati tog projekta u koji je EU uložila veliki novac, nisu korišteni prilikom izrade ovog zakona. U prilogu vam dostavljamo i Plan provedbe u kojem je detaljno opisana integralnost dozvole, kao i prijedlog Zakona koji je nastao kao rezultat tog projekta.
Jasno je da nema političke atmosfere za usvajanje ovakvog zakona na nivou BiH, ali bi trebalo insistirati na harmonizaciji ovog zakona sa istim zakonom u RS i Brčko distriktu.
Pojedinačni komentari na članove nacrta propisa
Član 28 stav 2: Komentar U alineji 3. definisati "bitne podatke koji se tiču opasnih materija".
Unešene stvarne podatke obavezno upoređivati sa zakonskim normama, odnosno sa Pravilnicima o dozvoljenim graničnim vrijednostima svih zagađujućih polutanata.
Obrazloženje Mora se definisati šta su to "bitni podaci" jer je ovako ostavljen prostor za slobodnu interpretaciju. Barem se pozvati na drugi propis koji definiše koji su to podaci, odnosno definisati odgovornost za razdvajanje "bitnih" od "nebitnih podataka – ko je taj koji odlučuje šta je manje ili više bitno..
Nema svrhe objavljivati bilo kakve podatke ako nema poređenja s dozvoljenim ili referentnim vrijednostima.
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana:  
Član 28 stav 2: Komentar U alineji 5. definisati podatke o nadzoru po prioritetima kao što su: emisije zagađujućih polutanata u trenutku inspekcijskog nadzora, minimalne, srednje i maksimalne emisije u toku određenih vremenskih perioda za koji postoje definisane granične vrijednosti (dan, mjesec, godina,...). Zatim poredati ostale podatke po prioritetima, a vezane za realizaciju mjera iz okolinskih dozvola.
Obrazloženje Nema svrhe objavljivati bilo kakve podatke ako nema poređenja s dozvoljenim ili referentnim vrijednostima.
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana:  
Član 28  stav 6: Komentar Nejasno je kako će se ovaj stav realizovati. Ista odredba je postojala i u postojećem zakonu, ali se nije primjenjivala.
Obrazloženje Iako postoji softver za vođenje registra, podaci su do sada bili dostupni samo na upit. Nema smetnje da se omogući javni pristup podacima iz te baze podataka, tako što će se dostavljeni podaci objavljivati na web stranici. Time će se rasteretiti osoblje ministarstva koje na upit vadi podatke iz baze i dostavlja zainteresovanim stranama.
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana:  
Član 35: Komentar Trošak elektronske dostave informacija ne postoji, tako da taj način dostave treba osloboditi od naknade.
Obrazloženje  
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana: Na kraju člana 35. dodati novi stav 3. koji glasi:
Naknada za davanje informacija u elektronskoj formi neće se naplaćivati registrovanim nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom okoliša.
Član 36 stav 2: Komentar U postupku obnavljanja okolišne dozvole nije predviđeno učešće javnosti..
Obrazloženje Može se desiti da pogon/postrojenje kojem je izdata okolinska dozvola nije ispunilo sve obaveze iz te dozvole. Predviđena je samo situacija "prestanka rada i zatvaranja pogona i postrojenja", bez alternativnog rješenja. Već imamo slučaj takvih pogona (ArcelorMittal Zenica), gdje nisu ispunjene obaveze iz prethodne dozvole, a ide se u izdavanje nove. Ko snosi odgovornost za neispunjavanje obaveza ili za eventualno zatvaranje pogona? Ovo su previše ozbiljen situacije, i ekološki i ekonomski i socijalno da bi se ostavile nedorečene i bez učešća javnosti.
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana: Stav 2 dopuniti alinejom:
- Za obnavljanje okolinske dozvole
Član 36 stav 8: Komentar Nije definisana situacija kada se rezultati učešća javnosti ne uzmu u obzir.
Obrazloženje Iz dosadašnje prakse izdavanja okolinskih dozvola, bilo je primjedbi upućenih u okviru javne rasprave, ali se o tim primjedbama niko nije oglašavao, ni s pozitivnim ni s negativnim stavom.
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana: Stav 8 dopuniti rečenicom:
Ukoliko se rezultati učešća javnopsti ne prihvate, potrebno je obrazložiti razlog neprihvatanja i o tome obavijestiti zainteresiranu javnost.
Član 63 stav 1: Komentar Pojam "integralnost" iz ovog Člana je potpuno pogrešno protumačen. Umjesto  integralnosti u smislu različitih dozvola, uvodi se pojam "kolektivne dozvole" za složene operatore, bez jasno definisanog načina utvrđivanja kako se taj "kolektiv" pogona određuje. Kolektivna dozvola se može izdavati samo za tehnološke cjeline, bez obzira na lokaciju ili operatera.
Obrazloženje Pojam "integralnosti dozvole" je detaljno obrazložen u EU IPA projektu IPPC 2011, i u tom smislu bi ovaj Član zakona bilo bolje preformulisati u skladu sa rezultatima tog projekta.
Mora se donijeti i podzakonski akt kojim će se definisati način izdavanja integralne dozvole, jer ima preklapanja nadležnosti, posebno s agencijama koje izdaju vodoprivrednu saglasnost, a koje prelaze entitske granice.
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana: U stavu 1 prvu rečenicu dopuniti tekstom:
, a koja čine jedinstvenu tehnološku cjelinu.
Podnaslov člana 63 treba predefinisati, da umjesto "Integralnost okolišne dozvole" stoji "Okolišne dozvole za složene operatore"
Član 65 stav 1: Komentar Stav 1 je nejasan i treba ga preformulisati.
Obrazloženje Ne može operator doprinijeti podizanju standarda kvaliteta okoliša na osnovu granične vrijednosti, nego će svoje aktivnosti prilagođavati na način da se emisije dovedu u prihvatljivo stanje.
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana: Stav 1 ovog člana brisati i napisati novi tekst koji glasi:
Granične vrijednosti emisija su sadržane u uvjetima okolišne dozvole i zasnivaju se na Pravilnicima o graničnim vrijednostima emisija Federacije BiH koji trebaju biti usaglašeni sa normativima Europske unije (EU), kao i sa najbolje raspoloživim tehnikama (BAT) za emisije za koje nisu utvrđene granične vrijednosti emisija navedenim Pravilnicima
Član 67 stav 2: Komentar Stav 2. ovog člana je nejasan.
Obrazloženje Treba jasno definisati koji podaci iz ovog stava treba da su sadržani u Studiji o uticaju na okoliš?
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana:  
Član 84: Komentar U postupku obnove nije predviđena javna rasprava.
Obrazloženje Izmjene člana 36. koje smo predložili predviđa se javna rasprava i u ovom postupku.
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana:  .
Član 86 stav 1: Komentar Učešće javnosti je ovdje ograničeno, jer se može desiti da operator ne dostavi podatke ili dostavi lažne podatke, a da nadležni organi ne reaguju.
Obrazloženje Svrha učešća javnosti je monitoring rada, kako operatora, tako i institucija. Dosadašnja praksa je pokazala da se može desiti da institucije ne rade svoj posao i zato je neophodno učešće javnosti. Ukoliko se podaci dostavljaju ministarstvu, nema razloga da se kriju od javnosti. Javnost ne može reagovati ukoliko nema javno dustupnu informaciju.
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana: Stav 1. ovog člana proširiti novim tekstom koji glasi:
Operator pogona i postrojenja obavezan je kontinuirano obavještavati javnost o rezultatima monitoringa emisija koje se mjere sa uređajima za kontinuirani mjerenje ili se mjere povremeno i periodično u skladu sa okolišnom dozvolom i zahtjevima inspekcijskog nadzora.
Član 111 stav 1: Komentar Nije jasno ko određuje da li je žalba "ozbiljna" ili ne.
Obrazloženje  
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana: U ovom članu dodati novi stav 2. čiji tekst glasi:
Nerutinski inspekcijski nadzor se vrši kontinuirano zbog provjere prekoračenja dozvoljenih graničnih vrijednosti emisija svih zagađujućih materija, a posebno organskih za koje inspektor može dati Operateru nalog (zahtjev) za posebno mjerenje i utvrđivanje stanja zagađenja tim polutantima.
Član 114 stav 3: Komentar Rok od 4 mjeseca je predugačak.
Obrazloženje  
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana: Stav 3. ovog člana zamijeniti novim tekstom koji glasi:
Zapisnik iz stava 1. ovog člana mora biti dostupan javnosti u roku od 30 dana od završetka inspekcije.
Član 115 stav 3: Komentar Nema učešća javnosti
Obrazloženje  
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana: Stav 3. ovog člana zamijeniti novim tekstom koji glasi:
Godišnji izvještaj iz stava 1. ovog člana inspektor dostavlja Vladi i bit će dostupan javnosti putem web stranice Inspektorata
Član 117 stav 1: Komentar Rad inspekcijskih organa nije dovoljno detaljno opisan.
Obrazloženje  
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana: U stavu 1. ovog člana dodati dvije alineje koje glase:
alineja 5:
- detaljne odredbe o pregledu podataka kontinuiranog i periodičnog monitoringa emisija i uporedbi tih podataka sa dozvoljenim graničnim vrijednostima koje su definisane članom 65. ovog Zakona.
alineja 6:
- detaljne odredbe o davanju naloga Operateru za dodatna mjerenja emisija zagađujućih polutanata a posebno organskih.
Član 141: Komentar Novčane kazne nisu usklađene s novim Zakonom o prekršajima FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj 63/14)
Obrazloženje Uskladiti sve odredbe sa novim Zakonom o prekršajima, koji ima znatno pooštrenu kaznenu politiku. Dosadašnji zakon o prekršajima je bio stimulativan za zagađivače.
Odredbe člana 22  iz Zakona o prekršajima FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj 63/14) definišu maksimalnu kaznu od 200.000 KM.
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana:  
Član 142: Komentar Rok za donošenje podzakonskih akata je predugačak, što može značiti da se ovaj zakon neće ni primjenjivati dok se ne donesu podzakonski akti.
Obrazloženje Dosadašnja praksa je pokazala da se mnogi zakoni ne mogu primjenjivati uz izgovor da nema podzakonskih akata.
Nije definisana situacija ako ministar ne donese podzakonske akte, što je realno očekivati imajući u vidu dosadašnje iskustvo, a posebno što se zakon donosi u vrijeme kad bi moglo doći do promjene vlasti, odnosno političkih subjekata koji je čine.
Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana: Sve rokove od godinu dana iz ovog Člana zamijeniti rokom od 6 mjeseci, a dodati stav koji definiše odgovornost za eventualno nedonošenje podzakonskih akata.

 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Talića brdo 11, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba