Čista Zenica Zagađena Zenica
   
 
Važniji brojevi telefona:
Eko policija
062 400 900
061 769 353
Operativni centar
Civilne zaštite
121
Federalna
inspekcija
033 226 644

Prema propisima Federacije BiH
ne smije biti više od 3 dana prekoračenja dnevnih prosjeka koncentracija SO2 od 125 µg/m3,
u toku cijele kalendarske godine
.

Na mjernom mjestu Tetovo utvrđeno je:
179 prekoračenja tokom 2011. godine
194 prekoračenja tokom 2012. godine
173 prekoračenja tokom 2013. godine
252 prekoračenja tokom 2014. godine
177 prekoračenja tokom 2015. godine
156 prekoračenja tokom 2016. godine
131 prekoračenje tokom 2017. godine
124 prekoračenje tokom 2018. godine
Reducing chemicals and contamination of drinking water sources in rural communities
Građani za Europu
Transition
GOG
 
 
 
Korisni linkovi
Grad Zenica - kvalitet zraka
Granične vrijednosti kvaliteta zraka
UNEP monitoring kvaliteta zraka u BiH
OpenAQ podaci o zagađenju zraka
Eko akcija - indeks kvaliteta zraka u Zenici
Web portal o okolišu u BiH i sudjelovanju javnosti u donošenju odluka
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH
Federalna uprava za inspekcijske poslove
Federalni hidrometeorološki zavod
Arnika, Prag, Češka Republika
Više linkova...
Video
Još video materijala...
 
(Novo LICE Zenice: Zlatan Alispahić)
 
Aforizmi Bojana Bogdanovića:
 
Webmail
Kontaktirajte Webmastera
Ko truje zrak u Bosni i Hercegovini? Lista 10 najvećih prikazuje najgore industrijske zagađivače (17.6.2019)
Opasno zagađenje zraka bez odgovornosti. Građani u Bosni i Hercegovini uskraćeni za informacije i efikasnu zakonsku zaštitu (17.6.2019)
Rezervni plan za izvor toplote za grijanje Zenice (1.6.2019)
Otvoreno pismo vijećnicima Gradskog Vijeća, gradskoj upravi i građanima Zenice (31.5.2019)
Sastavni dio spisa (29.4.2019)
BOF čeličana od 2011 do 2019 - prekršaj ili krivično djelo? (27.4.2019)
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo odbacilo pritužbu Eko foruma na odluku o neprovođenju istrage (9.4.2019)
Federalno tužilaštvo traži ponovnu istragu o krivičnom djelu onečišćenja okoliša u Zenici (2.4.2019)
Poziv na godišnju skupštinu (14.3.2019)
Okolinska dozvola za Toplanu Zenica (11.3.2019)
Zenica je raj za strane investitore (8.2.2019)
Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Italija je kriva što nije spriječila zagađenje iz željezare Ilva u Tarantu (25.1.2019)
Zeničani, jeste li za kompromis ili niste? (24.1.2019)
Nema krivične odgovornosti za zagađenje u Zenici (11.1.2019)
Demant demanta "neistinitih" navoda Eko foruma Zenica (14.12.2018)
Deset godina borbe za ekološki održivu Zenicu (11.12.2018)
S ovakvim regulacionim planovima Zenica nikad neće postati "Zeleni grad"! (6.12.2018)
Zagađenje zraka: Vlade i gradovi moraju učiniti više, složni su učesnici međunarodne konferencije u Ostravi (28.11.2018)
Nije sve u novcu (18.9.2018)
Hoće li nas nova toplana spasiti od zagađenja? (11.9.2018)
Od 24 mjere iz okolinske dozvole završena samo jedna (3.9.2018)
Regionalna omladinska konferencija "Vučko 2018" (31.8.2018)
Hoće li ekološki kriminal u Zenici istraživati federalni ili tuzlanski tužilac? (28.8.2018)
Projekcija filma "Plavo srce" u petak kod Mosta hrabrih žena u Kruščici (22.8.2018)
Četrnaest godina od prodaje željezare za 2 dolara (16.8.2018)
Obnovljena lista zahtjeva za smanjenje industrijskog zagađenja (9.7.2018)
Umjesto prijetnje slanjem radnika na čekanje, proširite asortiman proizvoda! (7.7.2018)
Jedna pravna bitka je izgubljena, idemo na sljedeću (20.4.2018)
Ah ta kućna ložišta... (9.4.2018)
Čija je Rača i kome grad Zenica pokloni 14 miliona KM godišnje? (4.4.2018)
Ko u Zenici ljeti loži ugalj? (25.3.2018)
Održana godišnja skupština udruženja Eko forum (24.3.2018)
Poziv na godišnju skupštinu (15.3.2018)
Pritužba na Naredbu o neprovođenju istrage (21.2.2018)
Švedska kao uzor i model (25.1.2018)
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA


Član 1.


U Zakonu o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03) u članu 4. iza definicije: "uticaj na okoliš - promjene u okolišu nastale korištenjem i opterećivanjem okoliša; dodaje se nova definicija koja glasi:
"strategijska procjena okoliša - sistematski proces vrednovanja okolinskih posljedica predloženih planova, programa ili strategija kako bi se još u ranoj fazi donošenja odluka uz ekonomska i društvena uključila i okolinska razmatranja", a iza definicije:"procjena uticaja na okoliš - identifikacija, opis i odgovarajuća procjena u odnosu na svaki pojedinačan slučaj, u skladu sa odredbama ovog zakona, direktan i indirektan uticaj nekog projekta na sljedeće elemente i faktore:
- ljude, biljni i životinjski svijet;
- zemljište, vodu, zrak, klimu i krajolike;
- materijalna dobra i kulturno naslijeđe;
- međudjelovanje faktora navedenih u podtač. jedan, dva i tri", dodaje se nova definicija koja glasi:
"plan aktivnosti - plan prilagođavanja postojećih pogona i postrojenja koji sadrži ciljeve, mjere i uvjete koji moraju zadovoljiti nove standarde zaštite svih segmenata okoliša sa utvrđenim sredstvima u utvrđenom roku".


Član 2.


U članu 10. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Javnost ima pravo sudjelovati u postupcima koji se vode na zahtjev operatora u skladu sa ovim Zakonom ili drugim propisima."
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.


Član 3.


U članu 18. u stavu 1. iza riječi "obuhvata" dodaju se riječi: "zaštitu od" a
riječ "upotrebu" zamjenjuje se riječju "upotrebe".


Član 4.


U članu 19. u stavu 1. i u članu 20. u stavu 1. iza riječi "obuhvata" dodaju se riječi: "zaštitu od" a riječi: "sve vrste" zamjenjuju se riječima: "svih vrsta".


Član 5.

U članu 20. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Sva pitanja u vezi sa zaštitom od buke i vibracija uredit će se posebnim zakonom."


Član 6.


U članu 21. iza riječi "obuhvata" dodaju se riječi: "zaštitu od" a riječi: "proizvedenu i prirodnu jonizaciju, nejonizirajuću radijaciju i termalnu radijaciju" zamjenjuju se riječima: "proizvedene i prirodne jonizacije, nejonizirajuće radijacije i termalne radijacije svih vrsta".


Član 7.


U članu 22. u stavu 1. riječi: "Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša " zamjenjuju se riječima: "Federalno ministarstvo okoliša i turizma" a riječ "omogućiti" zamjenjuje se riječju "naložiti".
U stavu 2. iza riječi "naseljenosti" dodaju se riječi: "i inteziteta korištenja okoliša, kao periodični izvještaj o stanju okoliša".
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Federalni organi nadležni za oblast upravljanja vodama, meteorologiju, pedologiju, geologiju, zaštitu prirode, statistiku i druge upravne organizacije dužni su osigurati prikupljanje, obradu i evidentiranje odgovarajućih podataka i informacija, posebno o korišćenju i opterećenju okoliša iz svoje nadležnosti i dostaviti ih Ministarstvu, kao i drugim nadležnim organima na državnom nivou, te međunarodnim institucijama."
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.


Član 8.


U članu 36. u stavu 1. tačka 1. se briše.
Dosadašnja tačka 2. postaje tačka 1.
U stavu 4. iza tačke 3.alineja f) dodaje se nova alineja g) koja glasi:
g) "prijedlogu rješenja o izdavanju okolinske dozvole".
U istom stavu, u tački 5., riječ "odluke" zamjenjuje se riječju "rješenja".


Član 9.


U članu 37. u stavu 1. riječ "odluka" zamjenjuje se riječju "rješenja".
U stavu 3. riječ "odluke" zamjenjuje se riječju "rješenja".
U stavu 4. riječi: "donesenoj odluci" zamjenjuje se riječima: "donesenom rješenju.".


Član 10.


U članu 38. riječi u naslovu: "Pristup pravdi" zamjenjuju se riječima: "Pravo žalbe".

Član 11.


U članu 45. u stavu 1. u tački 1. riječ "plan" zamjenjuje se riječju "program".


Član 12.


U članu 46. stav 1. riječ "Plan" zamjenjuje se riječju "Program".
U stavu 3. riječ "plana" zamjenjuje se riječju "programa".


Član 13.


U članu 48. u stavu 2. u tački 1. riječi: "Federalna strategija zaštite voda" zamjenjuje se riječima: "Federalna strategija upravljanja vodama".


Član 14.


U članu 51. stav 1. mijenja se i glasi:
"Organi nadležni za izradu dokumenata prostornog uređenja i organi nadležni za izradu planova, programa i strategija iz oblasti: poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, energije, rudarstva i industrije, transporta, upravljanja otpadom, upravljanja vodama i čiji sadržaji mogu imati negativan uticaj na okoliš - dužni su izraditi strategijsku procjenu okoliša."


Član 15.


U članu 52. stav 1. mijenja se i glasi:
"Strategijska procjena okoliša sadrži:
- procjenu okolinskog stanja;
- identifikaciju razvojnih ciljeva određivanjem prioriteta sa stanovišta okoliša/održivog razvoja;
- razmatranje razvojnih alternativa za ciljeve i prioritete realizacije;
- izradu prijedloga okolinske procjene;
- određivanje okolinskih indikatora za praćenje uticaja na okoliš i promjene stanja okoliša;
- integraciju planiranih mjera u završni dokument planova, programa i strategija."

U stavu 2 .iza riječi "uređenja" dodaju se riječi: "strategija, planova ili programa iz federalne nadležnosti dostavljaju se federalnim ministarstvima nadležnim za oblast okoliša i zdravlja".
U stavu 3. iza riječi "okoliša" dodaju se riječi: "iz federalne nadležnosti".
Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
"Strategijsku procjenu okoliša iz kantonalne nadležnosti donosi vlada kantona."


Član 16.

U naslovu IX. riječi "(EIA)" se brišu i dodaju riječi: "I OKOLINSKA DOZVOLA".


Član 17.


U članu 54. dodaju se novi st. 2., 3. i 4. koji glase:
"Za izdavanje okolinske dozvole podnosi se zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.
Okolinsku dozvolu izdaje nadležno ministarstvo u formi rješenja.
Okolinska dozvola se izdaje:
- donošenjem rješenja za izdavanje okolinske dozvole u slučajevima gdje nije potrebna prethodna procjena uticaja na okoliš,
- donošenjem rješenja za izdavanje okolinske dozvole nakon provedene procedure prethodne procjene uticaja na okoliš u slučajevima gdje je potrebna samo prethodna procjena uticaja na okoliš,
- donošenjem rješenja za izdavanje okolinske dozvole nakon prihvaćene studije o uticaju na okoliš."


Član 18.


Iza člana 54. dodaje se novi član 54.a koji glasi:


"Član 54.a


Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole


Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole sadrži:
" ime i adresu operatora/investitora;
" izvod iz planskog akta odnosnog područja sa ucrtanom legendom o namjeni površina šireg područja i namjenama površine predmetne lokacije,
" lokaciju pogona i postrojenja kao i opis:
- pogona i postrojenja i aktivnosti (plan, tehnički opis rada itd.),
- osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju proizvodi pogon i postrojenje,
- izvora emisija iz pogona i postrojenja,
- stanja lokacije pogona i postrojenja,
- prirode i količine predviđenih emisija iz pogona i postrojenja u okoliš (zrak, voda, tlo) kao i identifikaciju značajnih uticaja na okoliš,
- predloženih mjera, tehnologija i drugih tehnika za sprečavanje ili ukoliko to nije moguće, smanjenje emisija iz postrojenja,
- mjera za sprečavanje produkcije i za povrat korisnog materijala iz otpada koji produkuje postrojenje,
- ostalih mjera radi usklađivanja sa osnovnim obavezama operatora posebno mjera nakon zatvaranja postrojenja,
- mjera planiranih za monitoring emisija unutar područja i/ili njihov uticaj,
- predviđenih alternativnih rješenja;
" kopiju zahtjeva za dobijanje drugih dozvola koje će biti izdate zajedno sa okolinskom dozvolom;
" netehnički rezime i
" plan upravljanja otpadom.
Za pogone i postrojenja za koje je obavezna izrada studije o procjeni uticaja na okoliš, uz zahtjev za izdavanje okolinske dozvole umjesto podataka iz stava 1. ovog člana podnosi se studija o uticaju na okoliš.
Investitor je dužan studiju o procjeni uticaja na okoliš dostaviti na ocjenu nadležnom ministarstvu u roku od šest mjeseci od dana donošenja zaključka o izradi studije."


Član 19.


U članu 55. u stavu 2. riječ "postupku" zamjenjuje se riječju "postupak", riječ "zainteresirani" zamjenjuje se riječju "nadležni" a iza riječi: "organi na" dodaje se riječ "općinskom", iza koje se dodaje zarez.


Član 20.


U članu 56. riječ u naslovu "Projekti" zamjenjuje se riječima: "Pogoni i postrojenja".
U stavu 2. tačka 1. se briše.
Dosadašnje tač.2. i 3. postaju tač.1. i 2.
U stavu 3. iza riječi "okoliš" dodaju se riječi: "te donosi rješenje o izdavanju okolinske dozvole".


Član 21.


U članu 57. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Ukoliko na osnovu zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole i priloženih dokaza utvrdi da nije potrebna izrada studije o procjeni uticaja na okoliš nadležno ministarstvo donosi rješenje o izdavanju okolinske dozvole na osnovu prethodne procjene uticaja na okoliš."


Član 22.


U članu 58. st. 1. i 2. se brišu.
Dosadašnji stav 3. postaje stav 1., mijenja se i glasi:
"Za pogone i postrojenja za koja je potrebna prethodna procjena uticaja na okoliš nadležno ministarstvo dostavlja zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, zajedno sa prilozima, nadležnim organima i zainteresiranim subjektima radi davanja mišljenja i sugestija."
U dosadašnjem stavu 4., koji postaje stav 2. riječ "trideset" zamjenjuje se riječju "petnaest".
Dosadašnji stav 5. se briše.


Član 23.

U članu 59. u st. 1. i 2. riječ "rješenje" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju "zaključak" u odgovarajućem padežu.
U stavu 1. riječ "trideset" zamjenjuje se riječju "petnaest".
U stavu 2. tač. 2. i 3. se brišu.
Iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
"Ocjenu studije o procjeni uticaja na okoliš vrši stručna komisija koju imenuje ministar.
Sastav, naknade kao i druga pitanja vezana uz rad komisije propisat će nadležni ministar provedbenim propisom."
Dosadašnji st. 3., 4. i 5. postaju st. 5., 6. i 7.
U stavu 7. ispred riječi "Provedbenim" dodaje se riječ "Istim", riječ "Provedbenim" zamjenjuje se riječju "provedbenim", iza riječi "okoliš" dodaju se riječi: "lista nosilaca izrade studije o procjeni uticaja na okoliš" ,a riječi: "stava 3." zamjenjuju se riječima: "stava 5.".


Član 24.


U članu 64. stav 1. mijenja se i glasi:
"Nadležno ministarstvo će na osnovu ocjene studije o procjeni uticaja na okoliš donijeti rješenje o okolinskoj dozvoli u roku od 30 dana od dana dostavljanja ocjene."
Stav 2. mijenja se i glasi:
"Okolinska dozvola neće biti izdata ukoliko rezultati Studije o procjeni uticaja na okoliš pokažu:".
U tački 1. brišu se riječi: "se utvrdi".
U stavu 3. riječi: "Rješenjem o odobravanju ili odbijanju Studije o uticaju na okoliš" zamjenjuju se riječima: "Rješenje o okolinskoj dozvoli".


Član 25.


Član 65. se briše.


Član 26.


Član 69. se briše.


Član 27.


U članu 72. u stavu 1. riječi: "2008. godine" zamjenjuju se riječima: "31.12.2011. godine".
Stav 2. mijenja se i glasi:
"Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za postojeće pogone i postrojenja obavezno sadrži planove aktivnosti."
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Rok za izdavanje okolinske dozvole je 60 dana od dana ocjene plana aktivnosti."


Član 28.


U članu 73. iza riječi " ministarstvo" dodaju se riječi: "i inspektora" a iza riječi "emisija" dodaju se riječi: "u skladu sa okolinskom dozvolom i provedbenim propisom".


Član 29.


U članu 74. u stavu 1. riječi: "Nadležno ministarstvo razmatra i vrši izmjenu okolinske dozvole, ili ukoliko ona nije potrebna, urbanističke saglasnosti ukoliko: " zamjenjuje se riječima:
"Nadležno ministarstvo ponovo razmatra i vrši izmjenu okolinske dozvole ukoliko je:".
U stavu 1. tačka 1. mijenja se i glasi:
"- zagađenje koje stvara pogon i postrojenje toliko značajno da prelaze granične vrijednosti utvrđene u okolinskoj dozvoli;".
U stavu 2. iza riječi "zahtjev" dodaju se riječi: "nadležne inspekcije za okoliš i".


Član 30.


U članu 75. u stavu 2. iza riječi "ministarstvu" dodaju se riječi: "i nadležnom inspektoru".


Član 31.


U članu 76. u stavu 1. iza riječi "ministarstvo" dodati riječi: "i nadležnog inspektora".


Član 32.


U članu 87. stav 1. mijenja se i glasi:
"Federalni ministar propisuje standarde donošenjem najbolje raspoloživih tehnika kojima se postižu standardi kvaliteta okoliša kako bi se negativni uticaji pogona i postrojenja ili aktivnosti na okoliš spriječili ili sveli na najmanju moguću mjeru, a posebno:
- uspostavljanjem graničnih vrijednosti emisija za zagađujuće materije,
- određivanjem tehnoloških i operativnih zahtjeva za pogone i postrojenja i
- određivanjem zahtjeva za mjerenje, monitoring i podnošenje zahtjeva."


Član 33.


U članu 90. stav 2. mijenja se i glasi: "Inspekcijski nadzor vrši nadležni inspektor zaštite okoliša."
Stav 3. i 4. se brišu.
Dosadašnji st. 5., 6., 7., 8. i 9. postaju st. 3., 4., 5., 6. i 7.


Član 34.


U članu 91. u stavu 1. brišu se riječi: "inspekciju i".
Iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
"Kontrolu pogona i postrojenja iz stava 1. ovog člana vrši stručna komisija koju formira ministar na period od jedne godine.
Sastav, način rada, naknade i druga pitanja vezana uz komisiju propisat će ministar provedbenim propisom."
Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.


Član 35.


U članu 104. stav 3. iza riječi "naftovodi" dodaju se riječi: "i skladišta tekućih atmosferskih gasova".


Član 36.


U članu 116. u stavu 1. riječi: " od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM" zamjenjuju se riječima: "od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM".
U stavu 2. riječi: "od 500,00 KM do 2.000,00 KM" zamjenjuju se riječima: "od 300,00 KM do 1.500,00 KM", a iza riječi: "kaznit će se" dodaju se riječi: "fizičko lice i".


Član 37.


U članu 117. u stavu 1. iza riječi "člana" dodaju se riječi: "20. i".


Član 38.


U čl. 57., 59., 60., 61., 63., 64. i 71. iza riječi: "studija o" dodaje se riječ "procjeni" u odgovarajućem padežu.


Član 39.


Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonodavno-pravna komisija Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da utvrde prečišćeni tekst Zakona o zaštiti okoliša.


Član 40.


Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Stjepan Krešić


PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Safet Softić

 
Aktuelnosti |  O nama |  Iz medija |  Monitoring |  Posljedice zagađenja |  Dokumenti |  Foto galerije |  Želite pomoći? |  Kontakti |  Linkovi |  Video

Udruženje građana Eko-forum Zenica, Meokušnice 9, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, Tel. (+387 32) 40 50 50, e-mail: info@ekoforumzenica.ba